Ve spolupráci s TRUST System s.r.o. a časopisem KamPoMaturitě.CZ jsme připravili pro všechny aktivní zájemce jednoduchou soutěž o sportovní náramek CARNEO SlimFit+

Pro účast stačí do 30. dubna 2021 na adresu reklamazavinkampomaturite.cz poslat e-mail s předmětem SOUTĚŽ CARNEO s odpovědí na otázku:

Podle které specifikace je náramek CARNEO SlimFit+ vodotěsný?

Odpověď najdete třeba zde a jakou hodnotu tento fitness náramek má, si můžete ověřit zde

Poslední číslo časopisu si maturanti mohou projít například na Issuu.

Soutěž trvá mezi 1.3. a 30.4.2021, pořádá ji TRUST System s.r.o., IČ DPH SK2020167270 za podpory AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., Facebook není pořadatelem.Výherce bude TRUST System s.r.o. vybrán do 10.5.2021 ze správných odpovědí, zaslaných dle podmínek soutěže, informován e-mailem do 20.5.2021, s údaji budou zúčastněné strany zacházet v souladu s GDPR. Zaslaná výhra propadá, pokud není vyzvednuta v termínu dle kontaktních údajů, poskytnutých výhercem do 31.5.2021 a potvrzených TRUST System s.r.o. Výhru je možné zaslat jen na adresu v ČR, každá osoba se může zúčastnit výše uvedené soutěže jen jednou.

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit ve finanční formě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na korespondenční adresu do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže (rozhodující je datum odeslání). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže i hlasujícího v soutěži, jehož chování podle názoru organizátora vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje jsou jméno, příjmení, e-mail, adresa pro zaslání výhry, případně telefon, byl-li s ní uveden. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), ke zveřejnění jmen a příjmení výherců i pro propagační účely, na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.